Informacje o taryfach


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r.