Informacje o projekcie
Tytuł projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia - etap I”

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie:

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie:

4.3.1 Gospodarka ściekowaCałkowita wartość projektu: 12 798 058,33 PLN


Kwota dofinansowania: 5 540 634,32 PLN


Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Cel projektu:

Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej mającej na celu odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw domowych oraz do podmiotów pozostałych, położonych w miejscowości Łętownia. Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleb oraz ochronę naturalnych ekosystemów.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • rurociąg grawitacyjny o łącznej długości L=23 708,60 m, przy zastosowaniu rur PCV i PE o średnicy d=160mm i d=200 mm,
  • rurociąg tłoczny o łącznej długości L=1 334,50 m, przy zastosowaniu rur PE o średnicy d=90mm i d=110 mm,
  • 4 przepompownie polimerowo-betonowe.
Ponadto w wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną odnawialne źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych zasilających pompy w przepompowni nr 4 o mocy 7 kW.