Aktualności


Informacja o efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego za rok 2023

Zgodnie z art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na przesył i dystrybucje ciepłem poniżej przekazuje informację o efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego za rok 2023

Skan sprawozdaniaInformacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych w okresie od 1 marca 2023 r do 31 grudnia 2023 r

Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym (gospodarstwom domowym i podmiotom użyteczności publicznej) na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie wzrosną powyżej 40 % w odniesieniu do cen obowiązujących u danego sprzedawcy ciepła w dniu 30 września 2022 r.

Pełna treść informacji w załączniku:
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionychKomunikat o przerwie w dostawie wody do miejscowości Nowa Sarzyna oraz Jelna-Judaszówka


17.06.2020 r. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkłych

W związku z faktem, że od 1 lipca 2020 r. Gmina Nowa Sarzyna nie będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, na właścicielach tych nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Wobec powyższego Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. informuje oraz zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszym zakładem.

Poniżej przedstawiamy:

 • cennik plik PDF
 • wniosek o zawarcie umowy plik PDF
 • wzór umowy plik PDF
 • harmonogram plik PDF

 • Osoby do kontaktu:
  Pan Piotr Rejman tel. 17 241 35 75 wew. 41
  Pani Ewa Siedlecka tel. 17 241 35 75 wew. 70


  12.02.2020 r. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia

  Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia - etap I”.

  Informacje o projekcie