Informacje o taryfach


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna
działając na podstawie art. 24 ust. 9. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późń. zmianami),
ogłasza
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Nowa Sarzyna na okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.


1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW.
  Taryfy określają jednolite ceny jednostkowe za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla wszystkich grup odbiorców wody i odprowadzających ścieki, oraz stawkę opłaty abonamentowej niezależną od ilości pobranej wody.

2. TARYFOWE CENY JEDNOSTKOWE I STAWKI OPŁAT.
 1. Jednolita cena w wysokości:
  3,49 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody + 8% podatku VAT (0,28zł).
 2. Jednolita cena w wysokości:
  4,10 zł netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków + 8% podatku VAT (0,33zł).
 3. Stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości świadczonych usług dla przyłączonego odbiorcy wody zimnej lub podgrzanej, wyrażona w złotych za miesiąc w wysokości: 3,23 zł netto + 8% VAT (0,26 zł).

3. WARUNKI ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI WODY I DOSTAWCAMI ŚCIEKÓW.
 1. Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku – w oparciu o normy zużycia wody.
 2. Ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku braku takich urządzeń, ilość ścieków ustala się równą ilości pobranej wody.
 3. Należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynika z iloczynu cen jednostkowych i ilości świadczonych usług.
 4. Odbiorca usług zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w terminie określonym w fakturze VAT.