Informacje o taryfach


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w okresie od 14 maja 2018 r. do 13 maja 2021 r.